Επιλογή Σελίδας

Όροι Χρήσης

Όροι παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting)

Η NORTHBRIDGE μέσω του διαδικτυακού τόπου https://NORTHBRIDGE.cloud/, διαθέτει χώρο στο σκληρό δίσκο ιδιόκτητων ή/και αποκλειστικά μισθωμένων για δική της χρήση servers. Ο πελάτης μπορεί να ενοικιάσει (μισθώσει) και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο χώρο από την NORTHBRIDGE για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα «ανεβάζει» στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την NORTHBRIDGE για να λειτουργήσει. Οι χρεώσεις για την φιλοξενία ιστοσελίδων στους Servers της NORTHBRIDGE γίνονται βάσει του τιμοκαταλόγου, για τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής.

Η NORTHBRIDGE γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου του (Cpanel, Plesk), για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων-σελίδων του στο Διαδίκτυο και για την εγκατάσταση των e-mail λογαριασμών του. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του website στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει στην NORTHBRIDGE άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού στον Server, συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις και ότι δεν είναι υπεύθυνη η NORTHBRIDGE να προσδώσει αυτές τις γνώσεις αλλά, κατ’ εξαίρεση, μέσα στα πλαίσια καλής συνεργασίας και ανάλογα την περίπτωση να του παράσχει υποστήριξη.

Η NORTHBRIDGE μπορεί επίσης να προβεί σε απενεργοποίηση του hosting σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam mail). Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός αποστολής e-mail είναι 60 e-mail μέσα σε 1 ώρα. Επιπλέον, η χρήση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή περισσότερο των πόρων του συστήματος είναι ανώφελη επιβάρυνση του συστήματός μας και δεν είναι αποδεκτή. Εάν η χρήση ενός λογαριασμού Πελάτη είναι περισσότερο του δέκα τοις εκατό (15%) των πόρων, ο λογαριασμός μπορεί να τερματιστεί αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Η NORTHBRIDGE δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο. Επίσης, δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξαιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η NORTHBRIDGE δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

Για την ομαλή διεξαγωγή της παροχής των υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, θα πρέπει το περιεχόμενο των δημοσιευμένων σελίδων να μην είναι αντίθετο με το Νόμο και τα Χρηστά Ήθη. Ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και για το περιεχόμενο της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων, επιφέρει διακοπή της συνδρομής χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.

Η διακοπή της φιλοξενίας ιστοσελίδων, εκ μέρους του χρήστη, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς την NORTHBRIDGE χωρίς δικαίωμα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων τελών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/πελάτης στην NORTHBRIDGE χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, την Eurid και τα λοιπά Μητρώα (Registries) ανάλογα με την κατάληξη του domain που θα κατοχυρωθεί.

Η NORTHBRIDGE δεν πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Η NORTHBRIDGE θα στείλει προσωπικά στοιχεία σε άλλες εταιρείες ή άτομα όταν:

  1. Όταν καθυστερείται η τακτοποίηση των σχετικών οικονομικών εκκρεμοτήτων.
  2. Όταν για οποιοδήποτε λόγο το web site προκαλεί δυσλειτουργία των servers σε βάρος της ομαλής λειτουργίας των υπολοίπων web sites.
  3. Όταν ο πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Οικονομικοί Όροι

  1. Ο πελάτης έχει την δυνατότητα να προβεί σε online παραγγελία του πακέτου φιλοξενίας που επιθυμεί μέσω του site της NORTHBRIDGE επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η εταιρία και τα οποία είναι διαθέσιμα στον τιμοκατάλογό της. Ο πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της παραγγελίας του εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραγγελίας. Μετά την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το hosting διαγράφεται πλήρως από το server της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση.
  2. Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδων, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από μέρους του πελάτη, το hosting μπαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης (suspend) χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την κατάσταση, στη θέση του υπαρχόντος site εμφανίζεται η σελίδα της NORTHBRIDGE χωρίς ωστόσο να πραγματοποιείται καμιά τροποποίηση στα αρχεία ή/και τα emails που υπάρχουν στο hosting. Κατόπιν της ενέργειας αυτής και εφόσον ο πελάτης δεν έρθει σε επικοινωνία με την εταιρία για επανενεργοποίηση της υπηρεσίας εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το hosting διαγράφεται πλήρως από το server της εταιρίας. Οι δυο παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.
  3. Τα αντίστοιχα παραστατικά εκδίδονται κατόπιν της καταβολής του κόστους υπηρεσίας και αποστέλλονται από την NORTHBRIDGE στον πελάτη στο e-mail επικοινωνίας ή ταχυδρομικώς μετά από επιθυμία του.

Η NORTHBRIDGE ενημερώνει για την ύπαξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με φιλοξενία λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω μέσω αυτόματων e-mails που αποστέλλονται καθημερινά στο πιστοποιημένο e-mail διαχείρισης το οποίο είναι δηλωμένο στο λογαριασμό χρήστη που υπάρχει στο σύστημά της και στον οποίο εντοπίζεται η οικονομική εκκρεμότητα.

Η NORTHBRIDGE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε την τιμολογιακή πολιτική της καθώς και να τροποποιήσει τις τιμές του τιμοκαταλόγου της.

Όλες οι οικονομικές προσφορές της NORTHBRIDGE έχουν ισχύ 30 ημερών εκτός αν αναγράφετε διαφορετικά στην κάθε προσφορά. 

Αποδοχή Όρων Χρήσης Υπηρεσιών

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας. Η πραγματοποίηση παραγγελίας για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει η NORTHBRIDGE σημαίνει κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων. Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους παρακαλείται να μην προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρία. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του πελάτη με τους όρους χρήσης.